ایمیل
تلفن

برچسب: ممنوع ورود

تشخیص چهره در استادیوم

تشخیص چهره در استادیوم ها، یکی از جدیدترین فناوری های نوین وارد شده به صنعت ورزشی است، این سیستم میتواند…
تشخیص چهره