•محققینی که به دنبال شواهد ویدیویی پس از یک حادثه هستند می توانند از ابزارهای تشخیص چهره برای کمک به آنها استفاده کنند.

•برای بازرسان حیاتی است که بتوانند هویت مظنونان و افراد را از هم جدا کنند تا به تجزیه و تحلیل شواهد ویدیویی خود برای جزئیات مهم سرعت بخشند.

• آنها درک بهتری از چگونگی رخ دادن رویدادها به لطف این فناوری دارند.