قابلیت تشخیص تغییر چهره افراد با آرایش و یا ریش

یکی از معایبی که سیستم های تشخیص چهره دارند این است که چنانچه افراد آرایشی کرده باشند و یا تغییری در ریش خود ایجاد کرده باشند ، قابل شناسایی نیستند ، اما نرم افزار تشخیص هویت و تشخیص چهره فوق این مشکل را برطرف کرده است .