تشخیص جعلی بودن و یا زنده بودن تصویر در نرم افزار تشخیص چهره یا هویت

در نرم افزار تشخیص چهره و تشخیص هویت این مکان وجود دارد که از جعل چهره افراد توسط عکس جلوگیری میکند و فقط چهره افراد زنده را ثبت می نماید همچنین در صورتی که شخصی قصد جعل کردن یک هویت را با عکس داشته باشد آن را ثبت و گزارش میکند