تشخیص جنسیت هوشمند یا تشخیص جنسیت با استفاده از هوش مصنوعی، فرایندی است که با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، هدف آن تشخیص جنسیت فرد بر اساس ویژگی‌های ظاهری چهره یا سایر ویژگی‌های بدنی است. در این فرایند، سیستم هوشمند به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انسان، تصاویر چهره را تجزیه و تحلیل کرده و براساس الگوریتم‌های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی، برای هر تصویر چهره احتمال جنسیت مربوطه را محاسبه می‌کند. برای تشخیص جنسیت هوشمند، معمولاً از ویژگی‌هایی مانند نسبت اندازه چهره، نسبت فاصله بین چشم‌ها، شکل لبها، موها و سایر ویژگی‌های بدنی استفاده می‌شود. این ویژگی‌ها به عنوان ویژگی‌های تمایزی جنسیتی شناخته شده‌اند و با استفاده از آن‌ها، سیستم هوشمند توانایی تشخیص جنسیت فرد را پیدا می‌کند. مهم است بدانید که تشخیص جنسیت هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی البته هنوز در مراحل پژوهشی و توسعه قرار دارد و ممکن است دقت آن در برخی موارد محدود باشد. همچنین، تشخیص جنسیت بر اساس ظاهر خود، نمی‌تواند به طور قطعی و قاطع تمام جوانب هویت جنسیتی فرد را تعیین کند، زیرا جنسیت یک ویژگی چند بعدی و فرهنگی است که فر اتر از صرفاً ویژگی‌های بدنی قرار دارد.