تشخیص عبور از خط یا Line crossing

ویژگی دیگر نرم افزار شمارشگر افراد و یا نرم افزار امنیتی این است که در صورت عبور افراد از یک خط خاص و یا محیص خاص میتوان آن را مانیتور و گزارش کرد .