تشخیص عینک

نرم افزار تشخیص هویت و تشخیص چهره ، این امکان را دارد تا عینک افراد را تشخیص و گزارش کند.