تشخیص ماسک با نرم افزار تشخیص هویت

برای زمان هایی که قصد دارید در صورتی که افراد از ماسک استفاده نمیکنند و یا بلعکس از ماسک استفاده میکنند به شما پیغام یا هشدار داده شود ، میتوانید از نرم افزار تشخیص هویت استفاده کنید .