تشخیص چهره در استادیوم ها، یکی از جدیدترین فناوری های نوین وارد شده به صنعت ورزشی است، این سیستم میتواند به صورت کاملا هوشمند هواداران را مدیریت کرد .

نرم افزار تشخیص چهره سیمانگر به صورت کاملا سیستماتیک به نرم افزار بلیط فروشی استادیوم متصل خواهد شد ، در صورت ورود هوادار به استادیوم تصویر آن رصد خواهد شد و با توجه به اطلاعات هویتی دریافت شده از ثبت احوال ساعت و دربی که از آن وارد شده است در نرم افزار سیمانگر ثبت می گردد.

در تمام مدت حضور هوادار در استادیوم مسیر تردد آن ثبت می گردد، صندلی و بلوکی که در آن نشسته است نیز ذخیره می گردد.

نرم افزار به صورت کاملا خودکار سابقه قضایی هواداران را چک می کند، در صورتی که یک تماشاگر دارای منع قضایی باشد آن را به مانیتورینگ حراست گزارش می دهد.

تماشاگران دارای منع قضایی توسط نرم افزار تشخیص چهره سیمانگر برچسب گذاری زرد می شود و در تمام طول حضور این اشخاص در استادیوم به شخص حراست استادیوم به صورت زنده و لایو نمایش داده می شوند.

چنانچه یک تماشگر زمان حضور در استادیوم یک عمل هنجار شکن و ممنوعه انجام دهد توسط نرم افزار استادیومی سیما نگر برچسب گذاری قرمز می شود. تمام اطلاعات هویتی شخص شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره تلفن، همراهان، ساعت ورود، درب ورود و.. به شخص حراست استادیوم نشان داده می شود.

در صورت صلاح دید حراست استادیوم افراد دارای برچسب قرمز از فروش بلیط و ورود به استادیوم در آینده منع خواهند شد.