تعریف اشخاص ناشناس در نرم افزار تشخیص چهره

چنانچه در نرم افزار تشخیص چهره فردی ناشناس باشد ، شما میتوانید در ماژول ارباب رجوع ، آن شخص را به عنوان مهمان تعریف کرده و اطلاعات هویتی آن همچنین اسکن کارت ملی را درج نمایید .همچنین با همان تصویر میتوان مهمان جدید تعریف کرد و نیازی به ارجاع مهمان به دستگاه یا دوربین دیگر نیست .