•شناسایی مجرمان و جلوگیری از جرایم تشخیص چهره برای شناسایی و ردیابی مجرمان گذشته در اماکن عمومی مفید است.

•اپراتورها می توانند موارد منطبق را در ویدیوی زنده پیدا کنند و قبل از اینکه دیر شود با استفاده از تصویر یک مجرم شناخته شده از یک ویدیو یا پایگاه داده پاسخ دهند.

• افسران پلیس نیز می توانند اقدامات احتیاطی فوری را انجام دهند