•می توانند 80 نقطه گرهی از نقاط خاص چهره انسان را شناسایی کنند.

•همراه با فناوری هایی مانند تصویربرداری حرارتی، نقشه برداری سه بعدی صورت، تحلیل متنی سطح پوست و غیره، ویژگی های صورت را از طول یا عرض بینی و عمق حدقه های چشم گرفته تا شکل استخوان گونه را تعیین می کند

•تصویری از صورت شما از یک تصویر یا یک ویدیو گرفته شده است.این نرم افزار هندسه صورت شما را مانند زمانی که می خواهید فردی را تشخیص دهید، می خواند. چهره خوانی به دست آمده از طریق یک فرمول ریاضی با پایگاه داده ای از تصاویر ذخیره شده مقایسه می شود