قابلیت اتصال به ثبت احوال در نرم افزار تشخیص چهره

نرم افزار تشخیص هویت و تشخیص چهره این قابلیت را دارد که به بانک اطلاعاتی ملی ثبت احوال متصل گردد و افراد را شناسایی کند ، این نرم افزار تصویر افراد را در بانک اطلاعاتی ثبت احوال جست و جو میکند و نام و نام خانوادگی و همچنین کد ملی افراد را نمایش می دهد ، در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر افراد نیاز به مجوز های امنیتی از نهاد های مربوطه می باشد .