گزارشگیری کامل در نرم افزار تشخیص چهره و هویت

نرم افزار تشخیص چهره و تشخیص هویت این قابلیت را دارد که بر اساس تاریخ وساعت ، فرد ، مکان و تعداد تردد میتواند گزارش های متعددی را به شما نمایش دهد .

همچنین میتوانید یک گزارش جامع از تردد های ناشناس داشته باشید .