•ادغام تشخیص چهره در سیستم های امنیتی می تواند عملکرد امنیت و نظارت را در صنایع افزایش دهد و در عین حال هزینه ها را کاهش دهد.

• این می تواند تشخیص دهد که افراد در خط دید دوربین هستند و هر کسی را در پایگاه داده سیستم شناسایی می کند و اعلان هایی را برای اقدامات هدفمند انسانی ارسال می کند.

•مزایای این فناوری برای اجرای قانون بی شمار است، زیرا کشف و پیشگیری از جنایت را فراهم می کند. می تواند کمک کند تا جهان به مکانی امن تر برای انسان ها تبدیل شود.

•برای درک بهتر این فناوری، اجازه دهید به پنج مورد در زمینه امنیتی نگاه کنیم: