اتصال به سامانه حضور و غیاب

این نرم افزار تشخص هویت میتواند به صورت وب سرویس اطلاعات تردد افراد و پرسنل را به نرم افزار حضور و غیاب و یا حقوق و دستمزد ارسال کند و با استفاده از تشخیص هویت و یا تشخیص چهره افراد حضور و غیاب افراد را کنترل و گزارش کند .