Local Binary Patte از جمله ویژگی‌های تصاویر است که برای تشخیص الگوها و تمیزکاری تصاویر استفاده می‌شود. این روش ابتدا تصویر را به صورت بخش‌های کوچکتر تقسیم می‌کند و سپس الگوهای دودویی برای هر بخش را استخراج می‌کند.

در الگوریتم LBP، برای هر پیکسل در تصویر، با توجه به مقایسه آن با پیکسل‌های همسایه‌اش، یک رشته دودویی به عنوان الگوی LBP بدست می‌آید. در این الگو، هر بیت در رشته دودویی نشان‌دهنده مقایسه مقدار پیکسل مرکزی با پیکسل‌های همسایه است.

اگر مقدار پیکسل همسایه از مرکزی بزرگتر یا مساوی باشد، بیت متناظر برابر ۱ قرار می‌گیرد؛ در غیر این صورت، بیت متناظر برابر ۰ است. سپس، با تجمیع الگوهای LBP در تمام بخش‌های تصویر و استفاده از هیستوگرام الگوها، ویژگی‌های تصویر استخراج می‌شود. این ویژگی‌ها قادر به توصیف الگوهای محلی تصویر هستند و می‌توانند در تشخیص الگوهای مختلف، اعم از چهره، بافت، شیء و غیره، مفید باشند. روش LBP به عنوان یک روش ساده و کارا در تشخیص چهره، تمیزکاری تصاویر، تشخیص اشیاء و بسیاری از برنامه‌های پردازش تصویر استفاده می‌شود. همچنین، این روش برای کاهش تاثیر نورپردازی و تغییرات نوری نیز مقاوم است و از آن به عنوان یکی از الگوریتم‌های معروف و پرکاربرد در حوزه تشخیص چهره استفاده می‌شود.